Svanenmärkt - emmamalena

Svanenmärkt

Svanenmärket är den officiella hållbarhetsmärkningen för de nordiska länderna. Svanenmärkningen täcker in hundratals olika typer av produkter och ställer krav på allt från kemikalier till kvalitet genom hela livscykeln – från materialval till återvinning och avfall.

105 produkter

Visa bildstorlek

1. Varför är kläder ett miljöproblem?

Den traditionella tillverkningen av kläder och andra textilier är ett stort miljö- och hälsoproblem världen över på grund av att det används så mycket kemikalier i alla led – från råvara till färdigt plagg. Bomull räknas till världens mest besprutade grödor.
I bomullsodlingar används ofta omoderna och allvarligt skadliga bekämpningsmedel och avlövningskemikalier.

2. Varför ska man välja Svanenmärkta kläder?

Svanenmärket hjälper konsumenten att göra ett enkelt och medvetet val för miljön. Svanenmärket betyder att plagget är tillverkat med så låg miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från råvara till färdig produkt. Det är också en garanti för att en oberoende, tredje part har kontrollerat att produktionen och plagget uppfyller hårda miljö-, hälso- och kvalitetskrav. Kraven skärps kontinuerligt.

3. Vilka krav ställer Svanen på kläder?

Svanen tar ett helhetsgrepp och ställer omfattande krav på klädesplagget.
Kraven för Svanenmärka textilier täcker alla steg i produktionen, inklusive fiberframställning, spinning, vävning, bleking, infärgning och efterbehandling.
De ska bl.a. uppfylla dessa krav::

•Plagget får inte innehålla rester av miljö- eller hälsofarliga kemikalier.

•Plagget kvalitetstestas för att tåla tvätt, nötning och ljus.

•Utsläppen till luft och vatten från fabrikerna är starkt begränsade.

•Svanen ställer alltid grundkravet att producenterna följer respektive lands miljö- och arbetslagstiftning.

•Textilierna ska möta omfattande krav på innehåll och utsläpp av kemiska ämnen, färgämnen och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö.

•Flera kända färgämnen som är allergiframkallande eller allvarligt hälsoskadliga är inte tillåtna.

•Textilierna får inte innehålla flamskyddsmedel eller antibakteriella ämnen.
•Det ställs också krav på färgäkthet och dimensionsändring samt på arbetsvillkor vid produktion.

• Plagget kvalitetstestas för att tåla tvätt, nötning och ljus.

•Användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen är starkt begränsad i tillverkningen.

•Utsläppen till luft och vatten från fabrikerna är starkt begränsade.

•Svanen ställer alltid grundkravet att producenterna följer respektive lands miljö- och arbetslagstiftning.

4. Vad är Svanen?

Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet.
Verksamheten drivs utan bransch- eller vinsts yfte.
Svanens vision är ett hållbart samhälle, där kommande genrationer har minst lika goda förutsättningar att tillgodose sina behov som vi har idag.
Svanen ställer miljökrav under produktens hela livscykel, från råvara till avfall, men även funktions- och kvalitetskrav.
Produkterna kontrolleras genom tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök.

Märkningen gäller oftast i tre år, därefter höjs kraven och företaget måste ansöka om märket på nytt. På så vis blir produkterna allt mer miljöanpassade och platsar i ett hållbart samhälle.